1. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 Харківської міської ради Харківської області (далі – Школа) здійснюється на конкурсній основі.
1.2. Правила конкурсного приймання учнів розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, та на підставі Статуту Школи.
1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Основне конкурсне випробування проводиться у червні-липні щорічно.
Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку.
Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Школи, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через офіційний веб-сайт Школи.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні Школи вивішується перелік тем з англійської мови, за якими проводитимуться випробування, а також граматичний матеріал відповідно до програми певного класу.
2.3. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсного випробування у Школі створюється конкурсна педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою Школи. До складу конкурсної педагогічної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор Школи або його заступник.
2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора Школи, табелю успішності учня (крім дітей, що вступають до 1-го класу).
Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.
2.7. До конкурсної педагогічної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціальності та відображають їх навчальні досягнення.
2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
2.9. Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, дітей з багатодітних сімей, дітей, які є переселенцями із зони АТО, встановлені пільгові умови конкурсу: співбесіда з англійської мови.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу Школи, проводиться у терміни, визначені Школою, у формі співбесіди (додаток 1) з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації школи.
Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих Центром практичної психології і соціальної (психологічними службами), та затверджує директор Школи за погодженням з Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.
Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
3.3. Чисельність конкурсної педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, не може перевищувати трьох осіб: практичного психолога, вчителя початкових класів та голови комісії. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.
3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів спеціалізованої школи, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.
Адміністрація Школи самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів. Приймання учнів до Школи того самого типу або за профілем «англійська мова» може відбуватися за співбесідою з англійської мови.
3.5. Теми, варіанти письмових завдань (тестів), зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичним об’єднанням вчителів та затверджується директором Школи за погодженням з Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.
3.6. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора Школи в запечатаному конверті. Голова предметної комісії місії у присутності її членів та вступників відкриває конверт в день випробування.
3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом Школи; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.9. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом Школи для підготовки до відповіді.
3.10. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за темами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
3.11. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у школі протягом року. Місце їх зберігання: у заступника директора Школи з навчально-виховної роботи.
3.12. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються у заступника директора Школи з навчально-виховної роботи.
3.13. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні Школи для загального ознайомлення.
3.14. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.15. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
3.16. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.14-3.15, допускається проведення співбесіди з англійської мови. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
3.17. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Школи.
3.18. Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Школи наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До Школи батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до Школи ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються Школою за погодженням з Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до Школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу Школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.6. Учні, які зараховані до Школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від її початку, відраховуються зі Школи. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документу про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше, ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор Школи несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів спеціалізованої школи за його результатами покладається на Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради та Департамент освіти Харківської міської ради.
5.3. При порушенні Школою вимог цих Правил конкурсного приймання, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) рішенням Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради або управління освіти Департаменту освіти Харківської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Директор Харківської спеціалізованої
школи I-III ступенів № 29 Харківської
міської ради Харківської області О.Л. Фомичова

Кiлькiсть переглядiв: 41